Vrije School Zutphen

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij zijn verheugd dat elk jaar weer blijkt dat ouders zich medeverantwoordelijk voelen voor het verwezenlijken van goed vrijeschoolonderwijs en daarvoor een vrijwillige ouderbijdrage toezeggen. Deze ouderbijdrage is voor ons onderwijs van essentieel belang omdat de bekostiging door het ministerie van Onderwijs is gebaseerd op de kosten van een reguliere school voor voortgezet onderwijs en niet de extra uitgaven dekt voor het leerplan van ons vrijeschoolonderwijs.

De vrijwillige ouderbijdrage besteden wij aan de ambachtelijke en kunstzinnige vakken die aan kleinere lesgroepen wordt gegeven. Enkele voorbeelden hiervan zijn euritmie, smeden, koper slaan, boetseren, circus, tuinbouw, textiel, tekenen/schilderen, muziek/koor, houtbewerking en toneel. Onze school kiest er ook bewust voor om waar mogelijk gebruik te maken van (duurdere) natuurlijke en duurzame lesmaterialen.

Om u een indicatie te geven kunt u de adviestabel vrijwillige ouderbijdragen 2018-2019 bekijken, gebaseerd op de werkelijk ontvangen ouderbijdragen in de afgelopen jaren. Wij vragen wij u om een bijdrage toe te zeggen die voor u zelf reëel en verantwoord is.

De adviestabel heeft als uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen. Als een ouder niet of in geringe mate in staat is een ouderbijdrage over te maken, is er voor de leerling geen enkele belemmering om deel te nemen aan alles wat door de ouderbijdragen mogelijk wordt gemaakt. Elk jaar wordt aan de medezeggenschapsraad verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid.