Vrije School Zutphen

Afwezigheid

Te laat komen
Leerlingen die te laat bij de les arriveren, melden zich altijd bij de receptie. Er wordt dan nagegaan of er sprake is van overmacht. In dit geval heeft de leerling op vertoon van een te laat briefje zonder consequenties toegang tot de les. Indien er geen sprake is van overmacht treden de regels van het leerlingenstatuut in werking. Blijkt een leerling tweemaal zonder geldige reden te laat te zijn gekomen, dan zal hij of zij bij iedere volgende keer één lesuurtijd moeten inhalen. Bij veelvuldig te laat komen wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.

Ziekmelding
Ziekmeldingen dienen tussen 8.15 en 9.45 uur door één van de ouder(s) bij de school te zijn gedaan, bij voorkeur telefonisch op nummer 0575-538759 voor beide locaties. Indien de leerling hersteld is, geven de ouder(s)/verzorger(s) aan de leerling een briefje mee waarop vermeld staat op welke dagen de leerling ziek was.

Verlof
Indien een leerling om andere redenen één of meer dagen afwezig is, dient dit twee weken van tevoren schriftelijk bij de schoolleiding te worden aangevraagd. De officiële aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de receptie en als bijlage bij dit artikel beschikbaar. Op de achterzijde van deze formulieren staan de wettelijke regels op grond waarvan bijzonder verlof kan worden verleend.

Bijlagen:
Bewaar het bestand 050_Aanvraag schoolverlof.pdfAanvraag schoolverlof[ ]174 Kb